Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

1. Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě kdy vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy může reklamaci vyřídit až po úplné úhradě vesmyslu § 151 Občanského zákoníku.

3. Pokud je kupující spotřebitelem (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na všechno nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, pokud u zboží není uvedeno jinak a postupuje se vesmyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku.Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok.Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobené kupujícím,

b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným, než bol uveden v návodě na používání,

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

d. zanedbáním péče a údržby o zboží,

e. poškozenímzboží nadměrným zatěžováním,

f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.

7. Zodpovědnost za vady se nevztahuje také na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a není možné jej reklamovat.

8. Reklamované zboží je nutné poslat na naši adresu uvedenou níže, avšak nikoli na dobírku. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, a doporučujeme zboží poslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je nutné poslat výhradně písemně (poštou), ne formou e-mailu.

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den její doručení předávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Potvrzení o vybavení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vybavení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace.V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadovánosložité technické zhodnocení zbožínejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídittaké později. Vyřízení reklamace však nesmí býtdelší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží, nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby tato byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost chyby,

b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci,nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud se ukončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného tovaru, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plněnínebo její odůvodněné zamítnutí.

12. Poškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

14. Kontakt: Júlia Makúchová, se sídlem Ulica Podkamenné 53/20, 029 56 Zákamenné, Slovensko, e-mail: info@fmgroupshop.cz

V Zákamennom, dne 1. května 2024