Všeobecné obchodní podmínky FM GROUP – které vstoupí v platnost při zaslání internetového registračního formuláře

1. Úvodní ustanovení (definice pojmů)

1.1. Definice pojmů

Pod „FM GROUP“ se rozumí společnost Similaun s.r.o. (v budoucnu FM GROUP Czech & Slovakia s.r.o.) se sídlem v Praze, IČ: 24804681, DIČ: CZ 24804681. FM GROUP World Andrzej Trawiński Sp. k. se sídlem ul. Zmigrodzka 247, Wrocław zapsána do rejstříku podnikatelů KRS (Národního soudního rejstříku) vedeného u Krajského soudu Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi VI. Obchodní oddělení KRS pod číslem KRS:0000268185, NIP (DIČ): 895-187-00-93, REGON (IČO): 020411302; nebo přidružený subjekt se dále označuje jako „FM GROUP World”.
Produkty FM GROUP se dále označují jako „produkty“.
Osoba, která je členem Klubu FM GROUP na základě Smlouvy o účasti v síti distributorů FM GROUP, se označuje jako „člen“.

Členství“ znamená účast člena v síti distributorů FM GROUP a zahrnuje právo kupovat, prodávat a podporovat produkty FM GROUP.

Sponzorem“ se rozumí člen, který doporučil (sponzoroval) kandidáta na budoucího člena svým podpisem na Smlouvě o účasti v síti distributorů FM GROUP (Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP).

Číslo Distributora“ představuje jedinečné číslo složené z řady čísel nebo řady čísel a písmen, které člen obdrží při uzavření smlouvy o účasti v síti distributorů FM GROUP (Registrační číslo).

Klub FM GROUP“ nebo také „síť distributorů FM GROUP“ označuje všechny členy FM GROUP.

Katalogová cena“ je cena za produkt uvedena v katalogu FM GROUP, za kterou člen prodává produkty konečným odběratelům.

Katalog FM GROUP“ který je prezentací produktů FM GROUP a nepovažuje se za nabídku ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Marketingový plán“ je soubor pravidel, který stanoví členům podmínky nutné pro dosažení dané úrovně efektivity a výpočet provize za dosažení dané úrovně efektivity.

Provize“ je částka, která členovi přísluší z titulu dosažení dané úrovně efektivity, vypočtená na základě marketingového plánu, která může mít formu slevy nebo odměny.

Pobočkou FM GROUP“ se rozumí FM GROUP nebo jiná společnost skupiny FM GROUP založená v jiném státě Evropské Unie.

Logo FM GROUP“ je slovní nebo grafická značka FM GROUP, k níž veškerá majetková autorská práva a práva duševního vlastnictví přísluší FM GROUP World.

Startovací sada“ je sadou vybraných vzorků produktů v originálním balení včetně školících a reklamních materiálů pro použití v přímém prodeji nebo poskytování reklamních služeb produktů, sítě a loga FM GROUP, přičemž autorské právo na systém prezentace je vlastnictvím FM GROUP World.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP “) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi FM GROUP a členy Klubu FM GROUP.

2. Podmínky členství

2.1. Členem se může stát zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, kterou doporučil stávající člen. Člen, který doporučí nového kandidáta na člena, se stává jeho sponzorem.

2.2. Doporučený kandidát na člena doručí FM GROUP Žádost o přijetí
do Klubu FM GROUP s vlastnoručním podpisem a s podpisem sponzora a zakoupí startovací sadu nezbytnou pro prezentaci produktů. Kandidát se stane členem okamžikem podepsání Smlouvy o účasti v síti distributorů FM GROUP (dále též „Smlouva“) zástupcem FM GROUP.

2.3. Odesláním Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP prostřednictvím internetových stránek (vyplněním příslušného formuláře), faxu nebo emailu a současným zakoupením startovací sady vzniká prozatímní členství v Klubu FM GROUP. Prozatímní člen má právo nakupovat produkty a doporučovat (sponzorovat) kandidáty na členy. Ve lhůtě 30 dnů od provedené registrace na internetové stránce, faxem nebo emailem je prozatímní člen povinen doručit FM GROUP Žádost o přijetí do Klubu FM GROUP ve třech vyhotoveních s vlastnoručním podpisem a s podpisem sponzora. Nový člen, jeho sponzor a FM GROUP obdrží po jednom vyhotovení podepsané Smlouvy. Prozatímní člen klubu FM GROUP se stává právoplatným členem klubu FM GROUP v okamžiku podepsání Smlouvy o účasti v síti distributorů FM GROUP (Žádost o přijetí do Klubu FM GROUP), zástupcem FM GROUP.

2.4. Člen je oprávněn provozovat přímý prodej produktů a poskytovat reklamní služby produktů, sítě a loga FM GROUP.

2.5. FM GROUP je oprávněna odmítnou uzavřít Smlouvu s kandidátem doporučeným na člena bez udání důvodu.

2.6. Kandidát doporučený na člena může uzavřít Smlouvu pouze s pobočkou FM GROUP, která působí v zemi jeho bydliště nebo sídla, pokud jde o právnickou osobu. Bydlištěm se rozumí místo trvalého
pobytu, centrum životních zájmů nebo místo dlouhodobého pobytu. Sídlem se rozumí lokalita, v níž se nachází sídlo zapsané v obchodním rejstříku, nebo obdobné evidenci, nebo místo, v němž se nachází vedení společnosti. V případě změny bydliště nebo sídla je člen povinen tuto skutečnost oznámit pobočce FM GROUP příslušné dle nového bydliště nebo sídla.

2.7. Člen může mít pouze jedno Číslo distributora v databázi distributorů FM GROUP World, s výhradou přechodu vedení skupiny distributorů a Čísla distributora na nejbližšího sponzora, dědění nebo právního nástupnictví v případě likvidace právnické osoby a případů vymezených
v marketingovém plánu. Totéž platí pro případy uzavření smlouvy o předání a převzetí práv a povinností člena mezi dvěma členy. V tomto případě vstupující člen pokračuje v členství výhradně
pod Číslem distributora převzatým od odstupujícího člena.

2.8. Členové, kteří jsou společníky společnosti s ručením omezeným nebo akcionáři akciové společnosti (dále jen „společníci společnosti“), přičemž tyto společnosti podnikají v oblasti prodeje produktů FM GROUP, mohou mít společné Číslo distributora na základě písemné žádosti.

2.9. Členství je osobní a bez předchozího písemného souhlasu FM GROUP nepřenosné, nestanoví-li VOP jinak. Členství lze převést na
a) společníka společnosti v případě zániku společnosti,
b) libovolnou fyzickou nebo právnickou osobu, s výjimkou osob, které byly dříve zbaveny členství, na základě písemné smlouvy a za písemného souhlasu FM GROUP World,
c) nástupnickou společnost po přeměně, přičemž v případě sloučení členů má nástupnická společnost právo zvolit si Číslo distributora, pod kterým bude pokračovat ve své činnosti.

2.10. Pravidla členství stanovena FM GROUP jsou zveřejněna na internetových stránkách v sekci přístupné pro členy, kde je možné si je stáhnout.

2.11 FM GROUP bude členům poskytovat podrobné instrukce o prodeji a propagaci produktů o ochranných známkách a jiných značkách FM GROUP prostřednictvím svých pokynů. Tyto pokyny jsou členům k dispozici na internetových stránkách FM GROUP v sekci „download“.
Člen je povinen se těmito pokyny řídit a postupovat v souladu s nimi.

2.12. Při registraci si může člen sám zvolit sponzora. Změna sponzora během členství není možná.

2.13. Člen klubu FM GROUP nemůže využívat síť distributorů FM GROUP pro prodej výrobků třetích osob. Člen klubu FM GROUP může vykonávat marketingovou činnost ve prospěch jiných subjektů
zabývajících se přímým prodejem. V tomto případě však ztrácí nárok na dodatečné bonusy (dodatečné prémie, provize, auta atd.), které FM GROUP nabízí členům klubu.

2.14. Člen klubu FM GROUP nesmí poškozovat dobré jméno společnosti FM GROUP a nesmí šířit informace, které by mohly FM GROUP poškodit.

3. Přechod práv a povinností v případě úmrtí člena

3.1. Smluvní strany souhlasí, že práva a povinnosti z této smlouvy v případě úmrtí člena přecházejí na dědice podle závěti či podle dědické posloupnosti stanovené Českými právními předpisy za předpokladu, že dědic doručí FM GROUP do 14 dnů od pravomocného skončení dědického řízení, nejpozději však do 30 dnů od úmrtí člena, písemné prohlášení potvrzující jeho vůli pokračovat ve spolupráci s FM GROUP.

3.2. Je-li dědiců více, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na dědice určeného vzájemnou dohodou dědiců, pokud tento doručí FM GROUP do 14 dnů od pravomocně skončeného dědického řízení, nejpozději však do 30 dnů od úmrtí člena, písemné prohlášení o vůli pokračovat ve spolupráci s FM GROUP, jakož i smlouvu potvrzující dohodu s ostatními dědici o této skutečnosti.

4. Nezávislost člena

4.1. Člen, který provozuje přímý prodej produktů a poskytuje reklamní služby sítě a loga FM GROUP podle Smlouvy o poskytování přímého prodeje a reklamních služeb jedná vlastním jménem a na vlastní účet jako samostatný podnikatelský subjekt. V souvislosti s tím je povinen plnit a dodržovat veškeré požadavky, stanovené právními předpisy, které mají vztah k jeho podnikatelské činnosti.

4.2. Člen se za žádných okolností nepovažuje za zástupce FM GROUP, ani za jejího zaměstnance nebo společníka (podílníka). V této souvislosti není oprávněn k výkonu jakýchkoliv úkonů jménem a
ve prospěch Klubu FM GROUP, a především není oprávněn přijímat jakékoliv závazky jménem a na účet FM GROUP.

5. Ceny a objednávky

5.1. Ceny v katalozích FM GROUP jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a bez ceny dopravy, není-li stanoveno jinak. Člen nakupuje produkty za ceny stanovené v ceníku zpřístupněném na internetových stránkách FM GROUP v okamžiku objednání.

5.2. Člen souhlasí s tím, že produkty bude nakupovat převážně v zemi bydliště nebo sídla, ve které podepsal Smlouvu. V jiné zemi však může nakoupit produkty odpovídající počtu bodů 550,80 v maximálním množství 30 kusů za jeden kalendářní měsíc.

5.3. Člen je povinen nakoupit produkty odpovídající počtu bodů 150 za období 12 měsíců počínající dnem vstupu do Klubu FM GROUP, a taktéž v dalších dvanáctiměsíčních obdobích počínacích stejným kalendářním dnem v roce.

5.4. Člen klubu FM GROUP je povinen ve stanovené lhůtě přebírat zásilky a hradit pohledávky, a v případě nepřevzetí objednaných produktů uhradit náklady na vrácení zásilky odesílateli. Nepřevzetí
zásilky s objednanými produkty a jejich následné vrácení FM GROUP bude považováno za odstoupení od kupní smlouvy na vrácené produkty. FM GROUP si vyhrazuje právo odmítnout plnění objednávky
vůči členovi, který neodebírá zásilky s objednanými produkty.

5.5. Člen prodává produkty třetím osobám výhradně za katalogové ceny stanovené v době prodeje. To se netýká sezónních akčních cen.

5.6. Člen nebo prozatímní člen může prohlásit, že bude nakupovat produkty FM GROUP výhradně pro vlastní potřebu, a že nebude vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v přímém prodeji
zakoupených produktů a poskytování reklamních služeb. Takový člen nebo prozatímní člen získává status „Odběratele“. Odběratel je oprávněn využívat slevy pro své objednávky, s tím, že poskytnutá
sleva nemůže překročit 90% hodnoty dané objednávky. Odběratel nemá právo doporučovat (sponzorovat) kandidáty na nové členy.

5.7. Odběratel, který je fyzickou osobou, je při nákupu produktů oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od obdržení zásilky za podmínky, že produkty vrátí v neporušeném stavu na vlastní náklady. Prohlášení o odstoupení musí mít písemní formu. Po odstoupení od kupní smlouvy vrátí FM GROUP kupní cenu do 30 dnů od obdržení vrácených produktů.

5.8. Prozatímní člen nemá až do dne doručení podepsaného originálu Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP právo využívat obchodní slevy ani brát odměny. Do doby podepsání Smlouvy zástupci FM GROUP není oprávněn zahajovat spolupráci s FM GROUP ohledně přímého prodeje a poskytování reklamních služeb.

5.9. Přímý prodej produktů nelze uskutečňovat v obchodech, trafikách, stáncích ani jiných stálých maloobchodních prodejních místech. Přímý prodej není možný ani prostřednictvím internetových aukcí.

5.10. Člen může prezentovat produkty na slavnostech, trzích, jarmarcích, avšak výhradně pro reklamní účely nebo s cílem získat nové členy.

5.11. Člen, který provozuje podnikatelskou činnost na základě Smlouvy vystaví na konci každého kalendářního měsíce daňový doklad nebo fakturu za reklamní služby sítě a loga poskytnuté ve
prospěch FM GROUP.

6. Bonusové body

6.1. Člen získává za nákup produktů body. Seznam bodovaných produktů a výši bodů za nákup daného produktu stanoví FM GROUP World na základě dohody s FM GROUP, která je povinna tyto skutečnosti sdělit členům, a to takovým způsobem, aby před nákupem produktů měli možnost seznámit se s výší bodů. FM GROUP si vyhrazuje právo změnit bodové hodnoty produktů po získání souhlasu FM GROUP World. Změna bodových hodnot se oznamuje na internetové stránce FM GROUP v členské sekci.

6.2. Pravidla pro stanovení úrovně efektivity, které člen dosáhl na základě shromážděných bodů a pravidla pro výpočet provize, jež přísluší z titulu dosažené úrovně efektivity, stanoví marketingový plán.

6.3. Provize může být čerpána výhradně v zemi, kde má člen bydliště nebo sídlo. Člen je však oprávněn podat Žádost o změnu lokalizace platby. FM GROUP si vyhrazuje právo odmítnout souhlas se změnou lokalizace platby, anebo právo zrušit předchozí souhlas kdykoliv a bez udání důvodu.

6.4. Člen, který v kalendářním měsíci nezakoupí produkty v celkové bodové hodnotě minimálně 50 bodů, ztrácí právo na provizi (odměnu nebo slevu), jež mu za tento kalendářní měsíc přísluší.

6.5. V případě akcí nebo zvláštních nabídek si FM GROUP vyhrazuje právo na změnu bonusových bodů.

6.6 FM GROUP poskytuje členům měsíčně informaci o stavu jejich bonusových bodů prostřednictvím svých internetových stránek.

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy je FM GROUP oprávněna odečíst členu veškeré bonusové body, které mu započetla v souvislosti s prodejem dotčených produktů. FM GROUP pak adekvátně upraví provizi člena v měsíci, kdy jí bylo doručeno prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

7. Osobní údaje

7.1 FM GROUP se zavazuje zpracovávat osobní údaje člena v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

7.2. FM GROUP World a přiměřeně FM GROUP, je správcem osobních údajů všech registrovaných členů.

7.3. Člen souhlasí s tím, aby FM GROUP, zpracovávala jeho osobní údaje včetně rodného čísla a údaje nezbytné pro vyúčtování a spolupráci, v databázi distributorů sítě distributorů FM GROUP, vytvořené v rámci mezinárodní sítě distributorů FM GROUP, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Cílem shromažďování osobních údajů členů je registrace v databázi členů Klubu FM GROUP, která umožňuje realizaci nákupu a organizaci sítě distributorů FM GROUP, provádění účtování a
dokumentaci obchodních operací v souladu s požadavky zvláštních předpisů, zápočty bodů, slev a odměn a řádnou dokumentaci, udržování kontaktu s distributory a jejich skupinami a odměňování
nejaktivnějších členů Klubu FM GROUP.

7.5. Odběrateli osobních údajů člena Klubu FM GROUP mohou být
a) ostatní členové,
b) subjekty personálně nebo kapitálově spojené s FM GROUP,
c) potenciální klienti FM GROUP a třetí osoby, které projevují zájem o
vstup do Klubu FM GROUP,
d) kurýrní firmy poskytující služby FM GROUP,
e) firmy, které organizují akce pro členy na objednávku FM GROUP.

7.6. Člen má právo nahlížet do databáze členů Klubu FM GROUP ohledně svých osobních údajů a má právo kdykoliv podat návrh na jejich aktualizaci.

7.7. Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, v souladu se shora uvedeným ustanoveními, nelze uzavřít Smlouvu o účasti v síti distributorů FM GROUP.

8. Poradenství

8.1. Sdělení a dokumenty FM GROUP jsou určeny výhradně členům. Třetí strany z nich nemohou vyvozovat žádná práva.

8.2. Bez předchozího písemného souhlasu FM GROUP nesmí člen použít obsah sdělení a dokumentů FM GROUP, zejména je nesmí zpřístupnit třetím osobám.

9. Duševní vlastnictví

9.1. Všechna práva duševního vlastnictví týkající se produktů, jejich názvů a všeho co FM GROUP vyvíjí, vyrábí a nabízí, včetně brožur, marketingových plánů a doporučení, patří FM GROUP. Člen se zavazuje neporušovat práva duševního vlastnictví náležející FM GROUP.

9.2. Členům není dovoleno měnit propagační materiály ani jiné dokumenty poskytnuté ze strany FM GROUP.

9.3. Použití oficiálního loga FM GROUP je povoleno pouze členům a za splnění podmínek stanovených ve Smlouvě nebo za podmínek, které FM GROUP členům sdělila jako závazné postupy.

9.4. Při prodeji nebo propagaci produktů nesmí člen odkazovat na práva k ochranným známkám třetích osob.

9.5. Podpisem smlouvy o účasti v síti distributorů bere člen na vědomí, že nesmí výslovně nebo nepřímo svým chováním naznačovat, že produkt je imitací jiné známé značky. Obecně je srovnávací reklama zákonem zakázaná.

9.6. Člen odpovídá za škodu způsobenou FM GROUP porušením výše uvedených povinností ve vztahu k právům duševního vlastnictví FM GROUP.

10. Internet

10.1. Člen je oprávněn nabízet produkty přes internet v souladu s VOP, zejména s pravidly pro používání loga a grafické úpravy FM GROUP. Člen je povinen v kontaktních údajích na své internetové stránce mít jeho Číslo distributora.

10.2. Členu není dovoleno prodávat produkty v obchodech, tržnicích či jiných prostorech určených k maloobchodnímu prodeji. Rovněž není členu povoleno pořádat internetové aukce za účelem prodeje
produktu či prodávat produkty prostřednictvím internetových aukcí organizovanými třetími osobami či produkty distribuovat způsoby, jež by byly v rozporu s principy přímého prodeje. Člen může prezentovat produkty v rámci tržišť a jiných veřejných trhů pouze za účelem marketingu a/nebo náboru nových členů, nikoliv s cílem prodeje.

10.3. Členu není dovoleno kopírovat design FM GROUP chráněný autorským právem. Marketingové materiály FM GROUP, jako jsou např. katalogy a marketingové plány, jsou chráněny autorským právem a nesmí být zveřejněny na internetových stránkách člena.

10.4. Člen nesmí použít ochranné známky FM GROUP, ani jako část domény, ani pro účely profilu na sociálních sítích.

10.5. Člen nesmí nabízet nebo prodávat produkty přes veřejné dražby na internetu nebo na sociálních sítích.

11. Vyšší moc

11.1. Zabrání-li vyšší moc v řádném splnění závazků FM GROUP, je FM GROUP oprávněna splnit jednotlivé závazky dle pořadí jejich vzniku.

11.2. Vyšší mocí se rozumí požár, povodeň, přerušení podnikání, zdržení v dopravě, nepředvídatelné překážky ve výrobě a dopravě a pozdní dodávky ze strany dodavatelů FM GROUP.

11.3. Pokud nastanou překážky vyšší moci a FM GROUP již částečně splnila své závazky, považuje se toto částečné plnění za splnění ze samostatné smlouvy a FM GROUP je oprávněna na základě toho
fakturovat.

12. Reklamace

12.1. V případě výrobní vady nahradí FM GROUP vadné produkty nebo nabídne přiměřenou slevu z ceny. Záruční doba odpovídá zákonné úpravě v ustanovení § 620 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

12.2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným skladováním u člena a používáním produktu v rozporu s návodem.

12.3. Reklamace týkající se množství dodaných produktů musí být po doručení zásilky zaregistrována; v opačném případě se má za to, že bylo dodáno správné množství.

12.4. Stížnosti na kvalitu produktů musí člen ohlásit FM GROUP v přiměřené době po zjištění nedostatků kvality produktů. Za přiměřenou se považuje doba dvou měsíců od zjištění závady.
Opožděné ohlášení stížnosti má za následek ztrátu práva na výměnu produktu nebo na jinou kompenzaci z důvodu nedostatečné kvality.

12.5. Ohlášení stížnosti nemá vliv na povinnost člena zaplatit za dodané produkty.

12.6. Po zjištění závady je člen povinen udělat nezbytné kroky k zabránění vzniku škod a okamžitě pozastavit používání a prodávání produktů.

13. Odpovědnost

13.1. FM GROUP neodpovídá za nepřímé škody, ušlý zisk a jiné následné škody vyplývající z jakékoli skutečnosti, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně FM GROUP.

13.2. Rady a informace poskytované FM GROUP nejsou závazné. Za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty vzniklé v důsledku informací nebo doporučení nenese FM GROUP žádnou odpovědnost.

13.3. Nárok na náhradu škody FM GROUP zaniká po 12 měsících od jeho vzniku, není-li uplatněn.

13.4. Informace v propagačních materiálech FM GROUP nejsou závazné.

13.5. Člen odpovídá za správnost a úplnost údajů, které poskytl FM GROUP svým jménem nebo jménem jiných osob. Při změně údajů poskytnutých pro účely FM GROUP je člen povinen tuto změnu
písemně oznámit.

14. Platby

14.1. Při dodání poštou se cena produktů hradí v hotovosti.

14.2. Při pozdním placení vzniká FM GROUP nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.

14.3. Veškeré vedlejší náklady hradí člen.

14.4. FM GROUP je vždy oprávněna k jednostrannému zápočtu svých pohledávek za členem se závazky vůči tomuto členovi.

15. Odstoupení od kupní smlouvy

15.1. Člen může objednávku do 14 dnů od dodání produktů bez udání důvodu zrušit. Využití tohoto práva musí člen oznámit FM GROUP prostřednictvím emailu a produkty do sedmi pracovních dnů po dni odstoupení na vlastní náklady vrátit zpět FM GROUP. FM GROUP vrátí zaplacenou kupní cenu do 30 dnů.

15.2. Objednávku nelze zrušit u produktů, které jsou vadné, nejsou v původním a neotevřeném obalu nebo jsou použité, a tím nevhodné k dalšímu prodeji.

15.3. FM GROUP má právo odmítnout vrácené produkty, které již nejsou v původním stavu, v jakém je FM GROUP členovi dodala.

16. Sankce

16.1. Poruší-li člen VOP, marketingový plán nebo jiné závazné zásady postupu v síti distributorů FM GROUP, jež byly členům řádně oznámeny, nebo jedná-li člen s úmyslem převzít do své skupiny členy
(distributory) působící v síti jiného člena, je FM GROUP oprávněna tomuto členu
a) odejmut právo doporučování (sponzorování),
b) přerušit účinnost Smlouvy na dobu nepřesahující 6 měsíců, což
znamená pozastavení práva člena na nákup produktů a práva na slevy
nebo odměny,
c) vypovědět Smlouvu a vyškrtnout jej z Databáze distributorů FM GROUP.

17. Ukončení členství

17.1. Člen může kdykoliv ukončit členství písemnou výpovědí s týdenní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena FM GROUP.

17.2. Člen může kdykoliv odstoupit od Smlouvy s okamžitým účinkem. Do 14 dní od odeslání prohlášení o odstoupení může člen uzavřít s FM GROUP smlouvu o zpětném prodeji produktů, které nakoupil v době 6 měsíců před odstoupením, za 90% původní ceny. Produkty, které jsou předmětem smlouvy o zpětném prodeji, musí být ve stavu způsobilém k dalšímu prodeji nebo využití v souladu s jejich určením. Odstupující člen je povinen vrátit provize, které obdržel během 6 měsíců před
odstoupením v souvislosti s vrácenými produkty.

17.3. FM GROUP může vypovědět Smlouvu z důležitých důvodů.  Výpovědní lhůta činí jeden týden a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď členovi doručena.

17.4. Členství lze ukončit také dohodou, a to vždy ke konci kalendářního měsíce.

17.5. Členství zaniká i bez předchozího upozornění v případě, že člen během 12 měsíců ode dne vzniku jeho členství a v dalších dvanáctiměsíčních obdobích počínajících stejným dnem v roce,
nenakoupí produkty s bodovou hodnotou minimálně 150.

17.6. Pokud Člen FM GROUP porušuje ustanovení podle současných pravidel FM GROUP, firma si vyhrazuje právo zbavit Člena jeho práva sponzorovat nové Členy. Pokud toto porušování přetrvává i po deseti dnech od vyloučení z FM GROUP, firma si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu. Všechny výdaje vyplývající z tohoto druhu smlouvy jsou hrazeny Členy ve výši minimálně 2000 Kč za administrativní náklady.

17.7. Členství zaniká v případě, kdy člen vezme zpět souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to dnem doručení písemného prohlášení FM GROUP.

17.8. Při ukončení členství se získaná prodejní síť převede na nejbližšího sponzora člena, jehož členství bylo ukončeno. Sponzor je oprávněn pokračovat v činnosti pod Číslem distributora člena,
jehož členství bylo ukončeno, ledaže jde o případ ukončení z důvodů nákupů produktů nedosahujících za 12 měsíců hodnoty 150 bodů a člen v tomto období nedosáhl ani jednou efektivity 15 % dle marketingového plánu.

17.9. Po ukončení členství může bývalý člen opětovně zažádat o členství nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne ukončení jeho dřívějšího členství.

18. Rozhodné právo

18.1. Tato smlouva se řídí českým právem.

18.2. Veškeré spory mezi členem a FM GROUP budou řešeny výlučně příslušnými soudy v České republice.

19. Společná a závěrečná ustanovení

19.1. FM GROUP si vyhrazuje právo změnit VOP .

19.2. Po změně VOP začne nové znění platit po zveřejnění na internetových stránkách FM GROUP v členské sekci. FM GROUP je povinna oznámit členům změnu VOP emailem.

19.3. Nesouhlasí-li člen se změnou VOP, má právo odepřít souhlas s jejich změnou ve lhůtě 14 dnů od oznámení o změně. Pokud člen neodepře souhlas se změnou v uvedené lhůtě, má se za to, že se změnou VOP souhlasí. Odepření souhlasu má stejné účinky jako podání výpovědi ze Smlouvy.

19.4. Dnem ukončení platnosti franchisingové smlouvy uzavřené mezi FM GROUP World a FM GROUP vstupuje FM GROUP World do všech práv a povinností vyplývajících ze smluv o účasti v síti distributorů FM GROUP, které FM GROUP uzavřela se svými členy. FM GROUP World se současně stává jediným majitelem databáze osobních údajů těchto členů. Okamžikem podpisu franchisingové smlouvy mezi FM GROUP World a novým příjemcem franchisy, vstupuje nový příjemce do všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedených smluv o účasti v síti distributorů, a to dnem uzavření franchisingové smlouvy. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a připojuji se k FM GROUP, zároveň souhlasím s dodržováním podmínek, který jsem si přečetl(a) a pochopil(a).

Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) práva a povinnosti členství v FMclub.cz, a dávám svůj souhlas.

Přihlášení do FM klubu ZDE